Säännöt

Tampereen Seudun Raja- ja Merivartiokilta ry:n säännöt

1 §
Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Raja- ja Merivartiokilta ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Suomi. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

2 §
Tarkoitus ja toiminta

Killan tarkoituksena on maanpuolustushengen vaaliminen, rajavartiolaitoksessa palvelevien taikka palvelleiden tai sodanajan rajajoukoissa palvelleiden jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä toimiminen, killan piiriin kuuluvien historiallisten perinteiden ja yhteisten muistojen vaaliminen, rajavartiolaitoksessa palvelevien ja rajavartiolaitoksen varusmiesten viihtyvyyden edistäminen.

Kilta on Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n jäsen sekä jäsenenä muissa maanpuolustusjärjestöissä, jotka killan kokous katsoo tarpeelliseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta kerää perinneaineistoa, elävöittää historiallisia muistoja sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, tutustumis- ja muita samantapaisia tilaisuuksia.

Kilta voi järjestää jäsenistölleen ja muille kiinnostuneille maanpuolustuskoulutusta Vapaaehtoisen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutusjärjestelmän puitteissa.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä juhlatilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 §
Jäsenyyttä koskevat määräykset

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen raja- tai merivartiostossa palvellut tai palveleva Suomen kansalainen, tai muu henkilö, joka hyväksyy killan säännöt, tarkoituksen ja toimintaperiaatteet.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoisen yhteisö, joka haluaa tukea killan tarkoitusta ja toimintaa.

Killan kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt ja tukenut killan toimintaa.

Jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä kannatusjäsenen jäsenmaksun suuruudesta päättää killan vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua.

Killan jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja killan jäsenten kesken keskinäistä yhteydenpitoa ja killan tarkoitusperiä edistämään.

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

4 §
Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota killasta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä killan kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei johtokunta esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa.

Hallitus voi erottaa jäsenen killasta, joka toimii vastoin killan sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa kiltaa, sen työtä ja päämääriä tai ei enää täytä laissa taikka killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Kilta voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajalta.

5 §
Hallitus

Killan hallituksena toimii vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös killan puheenjohtajaksi sekä neljästä kahdeksaan (4–8) muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä vuosittain puolet eroaa ensimmäisenä vuotena arvan perusteella. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, jos he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 §
Hallituksen tehtävät

Killan hallituksen tehtävä on:

 1. johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 2. edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia sekä esiintyä killan puolesta kantajana ja vastaajana
 3. kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 4. toimeenpanna killan kokousten tekemät päätökset
 5. vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä
 6. valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä heidän palkkionsa tulo- ja menoarvion rajoissa
 7. päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä eroamisesta sekä pitää jäsenluetteloa
 8. laatia killan toiminta- ja tilikertomukset sekä tilinpäätökset
 9. laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä
 10. hoitaa muut kiltaa koskevat asiat.

7 §
Nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8 §
Tilikausi ja toiminnantarkastus

Killan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 §
Killan kokoukset

Killan vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun killan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Killan kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Killan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §
Killan kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava killan kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai yhdessä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostilla.

11 §
Vuosikokous

Killan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet ja maksuaika
 8. päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä 5 §:n rajoissa
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli killan jäsen haluaa saada jonkin asian killan vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 §
Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai killan purkamisesta.

Killan purkautuessa käytetään killan varat killan tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n hyväksi.

Killan tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13 §

Asioissa, mitä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Kiinnostuitko jäsenyydestä?


Killasta

Tampereen Seudun Raja- ja Merivartiokilta ry on valtakunnallisen Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n jäsenkilta

Lue killan historiasta

Jäseneksi

Lisätietoja Tampereen Seudun Raja- ja Merivartiokillasta ja jäsenyydestä antaa killan puheenjohtaja Jorma Karvinen: jorma.hunter(at)gmail.com

Yhteystiedot

Tarinoita rajalta?

Onko pöytälaatikossasi tai mielessäsi rajahenkisiä tarinoita? Keräämme ja julkaisemme rajatarinoita. Kysy lisää: jani.timonen(at)gmail.com

Tutustu rajatarinoihin